Loading...

Značka: Kataster nehnuteľností

Kúpna zmluva a návrh na vklad do katastra pri predaji bytu

Dobrý deň Plánujem  predať 2 izbový byt v Nitre na Chrenovej,  mám otázku na vypracovanie kúpnej zmluve, aké sú náležitosti a  čo všetko by mala kúpna zmluva obsahovať ? Čo všetko je potrebné doložiť ku kúpnym zmluvám? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Andrea KÚPNA ZMLUVA O PREVODE  NEHNUTEĽNOSTÍ Kúpna  zmluva na  je jeden z posledných úkonov pri predaji […]

Read More

Zahraničná osoba ( cudzinec ) a kúpa nehnuteľnosti na Slovensku

Nadobudnutie nehnuteľností zahraničnými osobami – cudzincami (teda aj občanmi nečlenských štátov EÚ a občanmi SR, ktorí v SR nemajú trvalý pobyt a žijú v cudzine) upravuje zákon č. 202/1995 Z.z. (devízový zákon). Každá fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenska trvalý pobyt je považovaná za cudzozemca.  Môže to  byť aj občan Slovenskej republiky, ktorý tu nemá trvalý pobyt a žije v cudzine.

Read More

Konanie na katastri nehnuteľností

Rozhodnutia a žiadosti spojené s katastrálnym konaním podávajú majitelia nehnuteľností a ďalší občania na príslušných správach katastra. Prílohou návrhu na vklad musí byť predovšetkým zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte dvoch vyhotovení. Ak je účastníkom konania právnická osoba, je potrebné priložiť výpis z obchodného registra, originál alebo overenú kópiu, nie staršie ako tri mesiace. Plnomocenstvo musí byť úradne overené, resp. podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na správne poplatky, t. j. na kolkové známky.

Read More

Keď kataster nedodržuje lehotu

Podľa §43 zákona 162/1995 (katastrálny zákon), je kataster povinný 60 od doručenia verejnej alebo inej listiny (napr. zmluvy, záložnej zmluvy) vykonať zápis do katastra nehnuteľností, poplatok 66 €. V prípade potreby môže občan využiť možnosť zrýchleného zápisu do 15 dní, avšak s poplatkom 265,50 €. V návrhu na vklad výslovne uveďte, že žiadate o urýchlený zápis, samotné priloženie 265,50 € kolkov nemusí stačiť.

Read More

Druhy vlastníctva bytov

Byty rozdeľujeme do troch základných kategórií, a to:

a) byty v osobnom vlastníctve                      b) družstevné byty                  c) štátne byty

Byty v osobnom vlastníctve -OV

Byt v osobnom vlastníctve je zapísaný na príslušnom liste vlastníctva ktorý vedie príslušná správa katastra ( podľa okresu),  list vlastníctva je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Vlastník bytu vedeného na liste vlastníctva môže takto vedenú nehnuteľnosť prevádzať na ďalšie osoby.

Read More

List vlastníctva – vysvetlenie

List vlastníctva (neznámy vlastník)

V hlavičke listu vlastníctva je uvedený okres, obec a katastrálne územie.

Katastrálne územie je zoskupenie pozemkov, ktorých údaje sú evidované spolu a (čiastočne) nezávisle na ostatných častiach. Často je jedna obec na jednom katastrálnom území, ale v prípade, že sa obec/mesto postupne spájala z ďalšími obcami (prípad mesta Bratislava a jej častí P. Biskupice, Rusovce…) ale aj napriek zlúčeniu, katastrálne územia zostávajú zachované a sú samostatne evidované.

Read More

Správne poplatky katastra nehnuteľností

Správne poplatky pri získavaní informácií z katastra nehnuteľností a správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností sa určujú podľa zákona 145/1995 Z.z. (zákon o správnych poplatkoch), položky 10 – 11. Aktualizovaný o euro € cenník platný od 1.januára 2009

Podľa príslušného zákona môžme správne (katastrálne) poplatky rozdeliť na dve časti. V prvej časti sú poplatky za získanie informácií z katastra nehnuteľností, v druhej časti sú poplatky za zmeny v katastri nehnuteľností (poplatok za vklad do katastra)

Read More