Loading...

News

Zmeny na úseku katastra nehnuteľností účinné od 1. 9. 2009 a od 1. 5. 2010

24. júna 2009 prijala Národná rada SR zákon, ktorý novelizuje zákon o katastri nehnuteľností, notársky poriadok, zákon o advokácii a zákon o správnych poplatkoch. Prijaté zmeny sa podstatne dotýkajú samotného procesu prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

<h1>Zmeny na úseku katastra nehnuteľností</h1>

Už len jeden typ listu vlastníctva: účinnosťou novely prestanú správy katastra vydávať listy vlastníctva na informatívne účely (LV za 3 eura /100 Sk). Dostanete už len jeden list vlastníctva – použiteľný na právne úkony (za 8 eur). Treba dodať, že rozdelenie listov vlastníctva na informatívne a právne účely nemalo od začiatku veľký význam.

Už len dva rovnopisy zmlúv.

Katastru od 1.9. postačí, ak mu k návrhu na vklad priložíte len dva rovnopisy zmlúv. Už nie je potrebné predkladať katastru počet zmlúv podľa počtu účastníkov a dve navyše. Toto ustanovenie iste ocenia naše tonery a lesy.

Nová forma rozhodnutia o povolení vkladu.

Kataster už nebude od 1. septembra rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje vyznačovať v zmluve (hranatá pečiatka na prednej strane zmluvy). Rozhodnutie o povolení vkladu bude samostatná listina, ktorá bude obsahovať náležitosti uvedené v § 31 ods. 4 katastrálneho zákona (označenie správy katastra, číslo vkladu, označenie účastníkov, označenie právneho úkonu, odtlačok okrúhlej pečiatky atď.). Právoplatnosť nadobúda rozhodnutie o povolení vkladu dňom vydania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu správa katastra zašle účastníkom do 15 dní odo dňa rozhodnutia.

Vznikla povinnosť v zmluvách určiť, či je pozemok evidovaný ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“. Novela katastrálneho zákona č. 103/2010 Z.z. účinná od 1.5.2010 doplnila pôvodné znenie ustanovenia § 42 ods. 2), písm. c) katastrálneho zákona ďalšiu povinnú náležitosť. To či je parcela evidovaná ako parcela registra „C“ alebo „E“ nájdeme v časti A listu vlastníctva (majetková podstata). Hlavným rozdielom medzi týmito parcelami je v tom, že hranice parcely registra „C“ sú v teréne zreteľné pričom parcely registra „E“ sú v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov alebo do viacerých parciel, ale v teréne hranice zreteľné nie sú. Ak by ste od 1. mája 2010 v zmluve neuviedli, v akom registri je evidovaná prevádzaná parcela, mohol by to byť dôvod, aby správa katastra konanie o povolení vkladu prerušila.