Loading...

News

Kúpna zmluva a návrh na vklad do katastra pri predaji bytu

Dobrý deň

Plánujem  predať 2 izbový byt v Nitre na Chrenovej,  mám otázku na vypracovanie kúpnej zmluve, aké sú náležitosti a  čo všetko by mala kúpna zmluva obsahovať ? Čo všetko je potrebné doložiť ku kúpnym zmluvám? Ďakujem za odpoveď.

S pozdravom Andrea

KÚPNA ZMLUVA O PREVODE  NEHNUTEĽNOSTÍ

Kúpna  zmluva na  je jeden z posledných úkonov pri predaji bytu, ktorý je potrebný absolvovať.

Samotná kúpna zmluva má zo  zákona určené náležitosti.  Pokiaľ by niektoré z povinných náležitostí v kúpnej zmluve chýbali, kataster môže vkladové konanie  prerušiť, v najhoršom  prípade úplne zamietnuť.

Vypracovanie kúpnej zmluvy by ste v žiadnom prípade  nemali podceňovať, v prípade, že by došlo k následným sporom medzi predávajúcimi a kupujúcimi, súd bude vždy brať do úvahy ustanovenia, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve.  Preto vám odporúčam, aby ste vypracovanie a pripomienkovanie kúpnej zmluvy   zverili do rúk odborníka.

Zmluva o prevode vlastníctva bytu a  nebytového priestoru v dome musí byť vyhotovená v písomnej forme a okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať:

–  identifikácia a označenie zmluvných strán – predávajúci, kupujúci a príslušný rad

–  popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome

–  vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome

–  úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku;

–  dohodnutú kúpnu cenu za nehnuteľnosť a spôsob jej úhrady

–  vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy

–  vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv; to neplatí, ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu

–  úpravu práv k účelovým objektom civilnej ochrany obyvateľstva, ak sú také objekty v dome

–  prejav vôle previesť vlastníctvo; najmä prehlásenie, že predávajúci sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a že zmluvný prejav je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný, zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme

–  prehlásenie predávajúcich, že na nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená a že nehnuteľnosť nie je zaťažená právami tretích osôb

–  v zmluve má byť špecifikovaný moment, v ktorom prechádza vlastníctvo na kupujúceho ,vlastníctvo nehnuteľnosti nadobúdajú kupujúci vkladom do katastra nehnuteľností

–  ostatné všeobecné ustanovenia, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, najmä termín uvoľnenia a odovzdania predmetu prevodu, ustanovenia o odhlásení sa z trvalého pobytu v nehnuteľnosti, ustanovenia o prepise energií na nových majiteľov a podobne, kto platí správny poplatok na katastri a podobne

–  v zmluve má byť uvedené v koľkých rovnopisoch sa zmluva vyhotovuje.

NÁVRH NA VKLAD DO KATASTRA:

Zmluvy podávate na kataster spolu s návrhom na vklad.

Návrh na vklad do katastra musí byť podaný účastníkom konania písomne a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti:

–  meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) účastníka konania;

–  označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný

–  označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti (napr. kúpna zmluva). Ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky tieto právne úkony

–  číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, už v katastri zapísané.

K návrhu na vklad je potrebné priložiť prílohy, ktorými sú najmä:

–  zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania a jej tri ďalšie vyhotovenia

–  verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti – ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva

–  identifikácia parciel – ak vlastnícke právo nie je vpísané na liste vlastníctva

–  geometrický plán – ak nehnuteľnosť, ktorá vznikla reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností

–  výpis z obchodného registra alebo z iného registra, ak je účastníkom konania právnická osoba;

–  dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom

–  pri bytoch aj vyhlásenie správcu.

V prípade, že stojíte pred rozhodnutím zabezpečiť kúpnu zmluvu, obráťte sa z touto požiadavkou na nás, radi Vám poradíme a zabezpečíme celý právny servis a prevedieme Vás celým konaním až po úspešné zavkladovanie kúpnych zmlúv.

BIG REALITY, s.r.o.