Loading...

News

Keď kataster nedodržuje lehotu

Podľa §43 zákona 162/1995 (katastrálny zákon), je kataster povinný 60 od doručenia verejnej alebo inej listiny (napr. zmluvy, záložnej zmluvy) vykonať zápis do katastra nehnuteľností, poplatok 66 €. V prípade potreby môže občan využiť možnosť zrýchleného zápisu do 15 dní, avšak s poplatkom 265,50 €. V návrhu na vklad výslovne uveďte, že žiadate o urýchlený zápis, samotné priloženie 265,50 € kolkov nemusí stačiť.

V prípade, že kataster nedodrží skrátenú lehotu, vráti navrhovateľovi rozdiel do štandardného poplatku, teda 199,50 €. V prípade nedodržania lehoty, pre správu katastra nejestvujú žiadne sankcie. Rozdiel v poplatku za zrýchlený zápis si treba vyžiadať, Správa katastra ho nevracia automaticky.

Po uplynutí 60 dňovej lehoty môžte zaslať správe katastra sťažnosť voči jej konaniu a požiadať o urýchlené konanie, môžte tiež uviesť že Vám nekonaním správy katastra vzniká škoda.

Pokiaľ Vám z dôvodu nekonania správy katastra vznikne preukázateľná škoda, máte možnosť súdiť sa o náhradu vzniknutej škody podľa zákona 514/2003 z. Z o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov. V prípade nedodržania lehoty je to 9 § – nesprávny úradný postup.

Zhrnutie:
Lehota pre zápisu do katastra: 60 dní
Lehota pre urýchlený (zrýchlený) zápisu do katastra: 15 dní