Loading...

News

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Do katastra nehnuteľností je možné zapísať už hotové stavby ale aj stavby, ktoré su rozostavané.
Spôsob zápisu stavieb do katastra nehnuteľností upravuje ods. 3 a 4 § 46 katastrálneho zákona a § 126, § 127 vyhlášky ÚGKaK 79/1996 Zb. z. rozdielne pre:

 • skolaudované stavby
  • skolaudované od 1. 10. 1976 až po súčasnosť (tzv. nové stavby)
  • skolaudované pred 1. 10. 1976
 • rozostavané stavby

K stavbám, ktorým sa neprideľuje súpisné číslo je treba priložiť miesto rozhodnutia o pridelení súpisného čísla kolaudačné rozhodnutie.

Nové stavby skolaudované v období od. 1. októbra 1976 do súčasnosti

 • Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
 • Rozhodnutie o určení súpisného čísla, ak ho m
 • Geometrický plán na zameranie stavby, ak stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape
 • Kópia katastrálnej mapy, ak stavba už je zakreslená v katastrálnej mape

Vlastník sa zapíše podľa rozhodnutia o určení súpisného čísla.

Žiadost o zápis novej stavby do katastra (skolaudovanej po 1. 10. 1976)

Správa katastra v _____________________
ul. __________________________________
Mesto _______________________________
PSČ __ __ __  __ __
Podpísaný ________________________________ rodné číslo ____________/________
a manželka _____________ rodená ___________, rodné číslo ____________/________
bytom ul. ________________ č. _____________, obec ___________________
PSČ __ __ __  __ __
žiadame o zápis stavby rodinného domu, chaty, garáže, inej stavby*
súpisné číslo _____, orientačné číslo _____, postavenej na parcele č. _____, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva _______ v katastrálnom území ________________________, skolaudovanej dňa __________ do katastra nehnuteľností.
Podpis vlastníkov stavby
____________________, ____________________
Prílohy:

 • Geometrický plán
 • Rozhodnutie o určení súpisného čísla
 • Právoplatné stavebné povolenie

* nehodiace sa preškrtníte

Stavby skolaudované pred 1. októbrom 1976

 • Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
 • Oznámenie obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom
 • Geometrický plán na zameranie stavby, ak stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape
 • Kópia katastrálnej mapy, ak stavba už je zakreslená v katastrálnej mape

Vlastník sa zapíše podľa “oznámenia obce”.

Žiadosti o zápis stavby do katastra (skolaudovanej pred 1. 10. 1976)

Správa katastra v _____________________
ul. __________________________________
Mesto _______________________________
PSČ __ __ __  __ __
Podpísaný ________________________________ rodné číslo ____________/________
a manželka _____________ rodená ___________, rodné číslo ____________/________
bytom ul. ________________ č. _____________, obec ___________________
PSČ __ __ __  __ __
žiadame o zápis stavby rodinného domu, chaty, garáže, inej stavby*
súpisné číslo _____, orientačné číslo _____, postavenej na parcele č. _____, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva _______ v katastrálnom území ________________________, skolaudovanej dňa __________ do katastra nehnuteľností.
Podpis vlastníkov stavby
____________________, ____________________
Prílohy:

 • Geometrický plán, Kópia katastrálnej mapy*
 • Oznámenie obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom podľa § 127 vyhlášky UGKaK 79/1996 Zb. z. v znení nesk. predp.

* nehodiace sa preškrtníte

Rozostavané stavby

 • Žiadosť o zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby
 • Znalecký posudok
 • Právoplatné stavebné povolenie

Vlastník sa zapíše podľa stavebného povolenia. Po skončení stavby je potrebné požiadať o zápis novej stavby do katastra nehnuteľností

Žiadosti o zápis rozostavanej stavby

Správa katastra v _____________________
ul. __________________________________
Mesto _______________________________
PSČ __ __ __  __ __
Podpísaný ________________________________ rodné číslo ____________/________
a manželka _____________ rodená ___________, rodné číslo ____________/________
bytom ul. ________________ č. _____________, obec ___________________
PSČ __ __ __  __ __
žiadame o zápis rozostavanej stavby rodinného domu, chaty, garáže, inej stavby*,
postavenej na parcele č. _____, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva _______ v katastrálnom území ________________________.
Podpis vlastníkov stavby
____________________, ____________________
Prílohy:

 • Geometrický plán
 • Znalecký posudok
 • Právoplatné stavebné povolenie

* nehodiace sa preškrtnite