Loading...

News

Druhy vlastníctva bytov

Byty rozdeľujeme do troch základných kategórií, a to:

a) byty v osobnom vlastníctve                      b) družstevné byty                  c) štátne byty

Byty v osobnom vlastníctve -OV

Byt v osobnom vlastníctve je zapísaný na príslušnom liste vlastníctva ktorý vedie príslušná správa katastra ( podľa okresu),  list vlastníctva je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Vlastník bytu vedeného na liste vlastníctva môže takto vedenú nehnuteľnosť prevádzať na ďalšie osoby.

Pri konkrétnom predaji či kúpe bytu je potrebná zmluva o prevode vlastníctva bytu,  tzv. kúpna zmluva, ktorá obsahuje dohodnuté podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré upravuje Občiansky zákonník a zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Kúpna zmluva je súčasťou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Takto doručený návrh  správe katastra ešte neznamená, že sa stávate novým vlastníkom bytu, ale vlastníkom sa stávate až po povolení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností ( tzv. zavkladovaním ) a následne vydaním listu vlastníctva na vaše meno.

Ak sa rozhodnete financovať kúpu bytu prostredníctvom stavebného sporenia alebo hypotekárneho úveru, musíte si vyberať s ponuky práve byty v osobnom vlastníctve, ktoré sú označené v inzercii skratkou OV, pretože družstevné byty nie je možné takouto formou nadobudnúť.

Družstevné byty – DB

Pri „predaji“ družstevných bytov nejde vlastne o predaj bytu, ale o prevod členských práv a povinností. Vlastníkom družstevných bytov sú bytové družstvá príslušných obvodov, prevádzajúci sa preukazuje nájomnou zmluvou uzavretou medzi nájomcom a príslušným družstvom.

Ak sa nájomca takéhoto bytu rozhodne odstúpiť byt inej osobe, obe strany navštívia príslušné bytové družstvo, kde si vyzdvihnú všetky potrebné doklady k prevodu členských práv a povinností k družstevnému bytu.

Novým nájomcom sa stávate dňom podania vyplnených a notárom overených dokladov v podateľni bytového družstva.

Štátne byty

Štátne byty nemôžu byť predmetom kúpy ani prevodu, pretože vlastníkom je štát a predaj takýchto bytov tretej osobe je protiprávny.

Obecné byty

Ich vlastníkom je obec. Obec je podľa § 29a zákona o vlastníctve bytov povinná s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do 2 rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona v dome, v ktorom požiada o prevod vlastníctva najmenej 50% nájomcov bytov.