Loading...

News

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti – NOVELA

Predaj domu, bytu
Z hľadiska zákona a daniach je špecifickým prípadom predaj bytu alebo obytného domu najviac s dvoma bytmi. Príjem z predaja bytu alebo domu, vrátane súvisiacich pozemkov, je predávajúci- vlastník od dane oslobodený v prípade ak:

A) nadobudol nehnuteľnosť  do 31.12.2010 nasledovne:

-má trvalý pobyt na nehnuteľnosti najmenej dva roky
– je vlastníkom nehnuteľností najmenej 5 rokov.

B) nadobudol nehnuteľnosť  po 31.12.2010 nasledovne:

– je vlastníkom nehnuteľností najmenej 5 rokov.

Novela ruší oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb v prípade predaja bytov alebo
obytných domov (s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov), ktoré bolo možné
uplatniť za predpokladu, že v ňom mal predávajúci trvalý pobyt po dobu najmenej dva roky
bezprostredne pred predajom.
Zrušenie dvojročnej lehoty oslobodenia sa vzťahuje na byty a bytové domy obstarané po
31.12.2010.
Súčasne bola znížená hranica oslobodenia pre príjmy z prenájmu a príjmy z príležitostných
činností uvedených v § 8 ods. 1 písmeno a). Pôvodná hranica oslobodenia predstavovala 5
násobok platného životného minima, t.j. pre rok 2010 čiastku 925,95 EUR.
Počínajúc 1.1.2011 je táto hranica znížená na hodnotu 500 EUR.

Pokiaľ teda vlastník nadobudol nehnuteľnosť pred 31.12.2010 musí dodržať podmienky vlastníctva nehnuteľnosti vo výške 5-tich rokov, alebo podmienku trvalého pobytu vo výške 2 rokov. Nehnuteľnosť nadobudnutá po 31.12.2010 stanovuje podmienku pri ktorom je predávajúci oslobodený od dane z príjmu  vlastníctvo  nehnuteľnosti vo výške  piatich rokov.