Loading...

News

Daň z nehnuteľností

Každý občan a podnikateľský subjekt, ktorý vlastní pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor je povinný platiť daň z nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodáva každoročne, iba ak nastane rozhodujúca zmena vo vlastníctve, a to vždy k 1. januáru 2011.

Vládny kabinet Ivety Radičovej neprijal vlani žiadne legislatívne zmeny, ktoré by mali dopad na daň z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností  za zdaňovacie obdobie roka 2011 sa podáva v rovnakom režime ako v predchádzajúcom roku. Rovnako samosprávy sadzbami dane z pozemkov, stavieb a bytov veľmi nehýbali. Daň z nehnuteľností  za zdaňovacie obdobie roka 2011 sa podáva v rovnakom režime ako predchádzajúcom roku.

Daň z nehnuteľností

Noví vlastníci, ktorí nadobudnú nehnuteľnosť po 1. januári 2011, musia ale rátať so sprísnením podmienok pre oslobodenie príjmov pri predaji bytu alebo rodinného domu. Zohľadňovať sa bude už len najmenej 5-ročná doba vlastníctva. Podmienka dvojročného trvalého pobytu bola vylúčená.

Prenajímatelia bytových a nebytových priestorov budú z príjmov z prenájmu platiť odvody do zdravotnej poisťovne.

Kto podáva priznanie

Daňové priznanie sa podáva do 31. januára v tej obci alebo meste, na území ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.  Musia ho podať predovšetkým noví vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosti iba minulý rok, alebo v predchádzajúcich rokoch a dosiaľ nepodali priznanie. Doručiť ho musia aj tí daňovníci, ktorí  už nie sú majiteľmi  konkrétnej nehnuteľnosti,  ale naďalej vlastnia ďalšie nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom dane.

Predmetom dane sú tie pozemky, stavby, stavby, byty, rodinné domy či nebytové priestory, ktoré zmenili v roku 2010 vlastníka, pričom rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. To znamená, že daňové priznanie podáva tá fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo vyznačené a potvrdené vlastníctvo katastrálnym úradom k 1. januáru 2011. Na zápisy katastra, ktoré boli vykonané po tomto termíne, t.j. 2. januára  a neskôr sa bude vzťahovať povinnosť podať priznanie  v roku 2011, ale aj o rok neskôr.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti netreba podávať každý rok, napríklad ako daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Ak už raz daňovník podal v minulosti daňové priznanie a nehnuteľnosti sú naďalej v jeho vlastníctve  bezo zmien, stačí ak už zaplatí len daň na základe platobného výmeru. Ten by mali obce rozposlať daňovníkom do 15. mája.

Povinnosť podať daňové priznanie majú:

1. Noví vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť:

– darovaním

– dedením

– kúpou

– dražbou

– rozhodnutím súdu (napr. vysporiadanie BSM)

2. Doterajší vlastníci – nastali zmeny:

– vydané stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby

– vydané kolaudačné rozhodnutie

– zmena užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)

– zmena veľkosti pozemku, zastavanej plochy,

– zanikla daňová povinnosť jednej nehnuteľnosti (napr. predaj, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam naďalej trvá

Sú to zmeny, ktoré  treba nahlásiť správcovi dane (obci, mestu) do 30 dní odo dňa ich vzniku, pretože budú mať vplyv na výšku celkovej dane.  Ten, kto vydražil nehnuteľnosť, musí podať daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku povinnosti. V tom prípade správca dane vydražiteľovi v priebehu roka vyrubí len pomernú časť dane. Informujte sa na miestnom úrade o spôsobe  písomného oznámenia (tlačivo alebo list). V takom prípade ale nestačí podať daňové priznanie iba za nehnuteľnosť, ktorej sa zmeny týkajú. Treba znova podať kompletné daňové priznanie  za všetky nehnuteľnosti vo vlastníctve daňovníka.

Dôležité: Vznik alebo zánik daňovej povinnosti má oznamovaciu povinnosť ten, kto nehnuteľnosť predal alebo daroval, ale aj ten, kto nehnuteľnosť nadobudol. Teda k jednej právnej skutočnosti majú oznamovaciu povinnosť minimálne dve osoby.

Daňové priznanie sa nepodáva, ak:

– nenastali zmeny v užívaní a vlastníctve nehnuteľnosti

– vlastnícke práva neboli zapísané do katastra k 1. januáru 2011

– zmenili sa sadzby dane,

– zmenili sa podmienky oslobodenia,

– zmenila sa hodnota pôdy

– zmenila sa veková hranica občana

– ak je nehnuteľnosť vlastní obec, štát, cirkev, verejná škola, atď.

Viacerí vlastníci

Ak má pozemok, byt, rodinný dom či nebytový priestor viacerých spoluvlastníkov, môžu sa rozhodnúť, kto podá daňové priznanie:

– každý vlastník sám za seba, alebo

– jeden vlastník spoločne za všetkých spoluvlastníkov (na základe dohody). Dohodu treba správcovi dane doručiť najneskôr do 31. januára.

Táto možnosť sa nevzťahuje na manželov. Ak majú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve (BSM), daňové priznanie podáva iba jeden z manželov.

Tlačivá

Formuláre daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti na rok 2011 sa nemenili. V platnosti zostávajú tlačivá z roku 2008. Vyplniť tlačivo a vypočítať daň si musí každý daňovník sám. Postupuje podľa poučenia. Údaje o nehnuteľnostiach sa vypisujú z listu vlastníctva, osvedčenia o dedičstve, kúpno-predajnej zmluvy, darovacej zmluvy a iných nadobúdacích dokumentoch  (s vyznačeným dátumom právoplatnosti).