Loading...

Značka: plomba na LV

List vlastníctva s plombou sa znovu vydáva

Dňa 1.mája 2010 nadobudol účinnosť zákon číslo 103/2010 Z.z.(ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení eskorších predpisov). Aké zmeny prináša, sa dozvieme v článku uverejnenom na stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Read More