Loading...

Search Results for: All Entries

Konanie na katastri nehnuteľností

Rozhodnutia a žiadosti spojené s katastrálnym konaním podávajú majitelia nehnuteľností a ďalší občania na príslušných správach katastra. Prílohou návrhu na vklad musí byť predovšetkým zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte dvoch vyhotovení. Ak je účastníkom konania právnická osoba, je potrebné priložiť výpis z obchodného registra, originál alebo overenú kópiu, nie staršie ako tri mesiace. Plnomocenstvo musí byť úradne overené, resp. podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na správne poplatky, t. j. na kolkové známky.

Read More

Keď kataster nedodržuje lehotu

Podľa §43 zákona 162/1995 (katastrálny zákon), je kataster povinný 60 od doručenia verejnej alebo inej listiny (napr. zmluvy, záložnej zmluvy) vykonať zápis do katastra nehnuteľností, poplatok 66 €. V prípade potreby môže občan využiť možnosť zrýchleného zápisu do 15 dní, avšak s poplatkom 265,50 €. V návrhu na vklad výslovne uveďte, že žiadate o urýchlený zápis, samotné priloženie 265,50 € kolkov nemusí stačiť.

Read More

Daň z nehnuteľností

Každý občan a podnikateľský subjekt, ktorý vlastní pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor je povinný platiť daň z nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodáva každoročne, iba ak nastane rozhodujúca zmena vo vlastníctve, a to vždy k 1. januáru 2011.

Vládny kabinet Ivety Radičovej neprijal vlani žiadne legislatívne zmeny, ktoré by mali dopad na daň z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností  za zdaňovacie obdobie roka 2011 sa podáva v rovnakom režime ako v predchádzajúcom roku. Rovnako samosprávy sadzbami dane z pozemkov, stavieb a bytov veľmi nehýbali. Daň z nehnuteľností  za zdaňovacie obdobie roka 2011 sa podáva v rovnakom režime ako predchádzajúcom roku.

Read More

Druhy vlastníctva bytov

Byty rozdeľujeme do troch základných kategórií, a to:

a) byty v osobnom vlastníctve                      b) družstevné byty                  c) štátne byty

Byty v osobnom vlastníctve -OV

Byt v osobnom vlastníctve je zapísaný na príslušnom liste vlastníctva ktorý vedie príslušná správa katastra ( podľa okresu),  list vlastníctva je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Vlastník bytu vedeného na liste vlastníctva môže takto vedenú nehnuteľnosť prevádzať na ďalšie osoby.

Read More

List vlastníctva – vysvetlenie

List vlastníctva (neznámy vlastník)

V hlavičke listu vlastníctva je uvedený okres, obec a katastrálne územie.

Katastrálne územie je zoskupenie pozemkov, ktorých údaje sú evidované spolu a (čiastočne) nezávisle na ostatných častiach. Často je jedna obec na jednom katastrálnom území, ale v prípade, že sa obec/mesto postupne spájala z ďalšími obcami (prípad mesta Bratislava a jej častí P. Biskupice, Rusovce…) ale aj napriek zlúčeniu, katastrálne územia zostávajú zachované a sú samostatne evidované.

Read More

Správne poplatky katastra nehnuteľností

Správne poplatky pri získavaní informácií z katastra nehnuteľností a správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností sa určujú podľa zákona 145/1995 Z.z. (zákon o správnych poplatkoch), položky 10 – 11. Aktualizovaný o euro € cenník platný od 1.januára 2009

Podľa príslušného zákona môžme správne (katastrálne) poplatky rozdeliť na dve časti. V prvej časti sú poplatky za získanie informácií z katastra nehnuteľností, v druhej časti sú poplatky za zmeny v katastri nehnuteľností (poplatok za vklad do katastra)

Read More

List vlastníctva

List vlastníctva (skratka LV) je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti.

List vlastníctva (originál) je uložený na príslušnej správe katastra (zväčša podľa okresu). Správa katastra je povinná na požiadanie vyhotoviť potvrdený výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva komukoľvek. Výpis listu vlastníctva doplnený o osobné údaje (rodné číslo) bude vydaný len na žiadosť osoby, ktorá je ako vlastník zapísaná na príslušnom liste vlastníctva. List vlastníctva (originál), ktorý je uložený na správe katastra nemožno ho nikomu vydať.

Read More

Kataster nehnuteľností – základné pojmy

Výpis z listu vlastníctva zobrazuje aktuálny stav na danom liste vlastníctva. Všetky zmeny sa postupne zapisujú a rušia v originály listu vlastníctva, výpis ukazuje len aktuálny stav bez predošlých zmien.

Pre právne úkony je výpis z listu vlastníctva (overený správou katastra) dostatočný dokument a nie je potrebné požadovať kópiu originálu listu vlastníctva. Výpis z listu vlastníctva vydáva a overuje správa katastra a spoplatňuje sa poplatkom (kolkom)  8€ pre právne účely.

Read More