Loading...

News

List vlastníctva

List vlastníctva (skratka LV) je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti.

List vlastníctva (originál) je uložený na príslušnej správe katastra (zväčša podľa okresu). Správa katastra je povinná na požiadanie vyhotoviť potvrdený výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva komukoľvek. Výpis listu vlastníctva doplnený o osobné údaje (rodné číslo) bude vydaný len na žiadosť osoby, ktorá je ako vlastník zapísaná na príslušnom liste vlastníctva. List vlastníctva (originál), ktorý je uložený na správe katastra nemožno ho nikomu vydať.

List vlastníctva možno získať ako kópiu alebo ako výpis (výpis z katastra nehnuteľností). Kópia listu vlastníctva obsahuje aj predchádzajúce zmeny v liste vlastníctva, overený výpis len aktuálny stav.

List vlastníctva vydáva správa katastra na  účely:

  1. úradné – na právne úkony pri predaji nehnuteľnosti alebo dedičskom konaní, list vlastníctva je overený okrúhlou pečiatkou správy katastra

2.– informatívne listy vlastníctva sa už nevydávajú. Pre informatívne účely odporúčame využiť internetový kataster portál.

Pre právne úkony musí byť list vlastníctva okolkovaný, overený Správou katastra a nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Podľa vyhlášky Úradu geodézie kartografie a katastra list vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, obce a katastrálneho územia a skladá sa z troch častí:
A. majetková podstata, výpis všetkých nehnuteľností, ktorých sa list vlastníctva týka a údaje o nich (parcelné čísla, druhy pozemkov, súpisné číslo a charakteristiku pri stavbách, výmery)

B. vlastníci a iné oprávnené osoby, mená a priezviská alebo názvy organizácií, osobné alebo identifikačné údaje, spôsob a dátum nadobudnutia, údaje o prípadnom spoluvlastníctve

C. ťarchy, teda vecné bremená (predkupné právo, hypotéka, doživotné užívanie, …) a iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné bremená.

Z prvých dvoch častí listu vlastníctva sa dozvieme o akú nehnuteľnosť ide, akých má vlastníkov a ich podiel na nehnuteľnosti. Pokiaľ je len jeden vlastník, spoluvlastnícky podiel je zapísaný 1/1, pri dvoch vlastníkoch s rovnakým podielom je zápis 1/2 pri každom z nich, čiže zlomkom, ktorý vyjadruje ich vlastníctvo. Tento pomer môže byť (a často býva) nerovnomerný. V prípade manželov sa zapisuje spoluvlastnícky podiel 1/1 pre oboch spoločne a nerozdielne, čiže manželia musia konať spoločne a nemôže napríklad jeden z manželov predať “svoju polovicu”.

V časti C listu vlastníctva zistíme prípadne ťarchy, ktoré môžu obmedzovať využitie nehnuteľnosti.
Na konci listu vlastníctva sú uvedené poznámky, tie síce nemenia vlastníkov alebo jeho práva, zapisuje sa však do nich vyhlásenie konkurzu, exekúcie, pochybnosti o správnosti údajov a podobne.

Na jednom liste vlastníctva zväčša bývajú uvedené všetky nehnuteľnosti jednej osoby v danom katastrálnom území, ale nie je to pravidlo. Pokiaľ majú manželia bezpodielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti a zároveň jeden z manželov bezvýhradné vlastní inú nehnuteľnosť, táto je zapísaná na inom liste vlastníctva. Listy vlastníctva sú na sebe nezávisle a v prípade potreby Vám budú listy vlastníctva vydané osobitne.

Z vlastníctva nehnuteľností tiež vyplýva povinnosť ohlasovať zmeny správe katastra do 30 dní od zmeny, aby mohli byť v katastri riadne evidované a zaznačené do listu vlastníctva.

Ak je list vlastníctva zaplombovaný, znamená to, že je podaný návrh na vklad na nehnuteľnosti zapísané na zaplombovanom liste vlastníctva. List vlastníctva má plombu do skončenia katastrálneho konania. Dovtedy sa nedá z nehnuteľnosťami manipulovať (predávať, prevádzať…).

List vlastníctva potrebujete pre kúpe alebo predaji nehnuteľnosti, pri vybavovaní hypotéky alebo úveru, pri oceňovaní nehnuteľností a iných úkonoch, kedy treba dokazovať vlastníctvo nehnuteľnosti. Zároveň si v liste vlastníctve overíte vlastníctvo predávajúceho a zistíte prípadné ťarchy.

V zákone je list vlastníctva definovaný v §15 vyhlášky úradu geodézie a kartografie č. 79/1996.

Bezplatne možno získať list vlastníctva (aktuálny výpis z listu vlastníctva) na internetovom Katastrálnom portáli (katasterportal.sk) (návod na používanie katasterportálu), nemožno ho však použiť na úradné úkony.

Listy vlastníctva použiteľné na právne úkony vydáva a overuje správa katastra a ich vydanie spoplatňuje sumou 8 € (platí sa kolkami) podľa zákona o správnych poplatkoch.

Ukážky a vysvetlivky k údajom v liste vlastníctva nájdete v článku – Ako čítať v liste vlastníctva.

Podrobné vysvetlenie listu vlastníctva